Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Forbered deg til årsoppgjøret 2022

Forbered deg til årsoppgjøret 2022

Her får du en oversikt over hva som er viktig når du forbereder deg til årsoppgjøret. I tillegg får du en sjekkliste som du kan sende kundene dine.

19.12.22

Skrevet av 
Tommy Eirik Johnsen og Hege Vikane, Regnskap Norge

God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.

Det er viktig å ha tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene og forberede dem på det du kan. Opplys kundene i god tid om når du er tilgjengelig, om frister og hva som kreves av dem for at du skal kunne levere innenfor de tidsfristene som er avtalt. God planlegging, og oversikt, gir deg et bedre grunnlag for å kunne håndtere avvikene fortløpende. I tillegg sikrer det at årsoppgjørsprosessen blir så effektiv som mulig.

Sjekkliste som du kan sende dine kunder

Regnskap Norge har utarbeidet en sjekkliste som regnskapsfører kan sende til sine kunder i forbindelse med årsoppgjøret for å innhente relevant informasjon.

Last ned sjekklisten her.

Kontroll av årsregnskap, skattemelding og næringsoppgave

Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap med noter, er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i’en.

Feil i innsendt skattemelding kan medføre feil beregning av skatt. I verste fall vil det ilegges tilleggsskatt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Vesentlige feil i årsregnskapet kan innebære at selskapet gir misvisende opplysninger til eksterne samarbeidspartnere som for eksempel kunder, leverandører og bankforbindelser. Dette igjen kan få konsekvenser for lån, kreditter mv.

Det er derfor viktig at regnskapsfører har kontrollrutiner for å kunne avdekke dette.

Krav til avstemminger og dokumentasjon

En avstemt og dokumentert saldobalanse danner grunnlaget for utarbeidelsen av skatteskjemaer og årsregnskap. Alle balansekontoer skal dokumenteres med mindre de er ubetydelige iht. Bokføringslovens § 11. Resultatkontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre et korrekt regnskap. Dette følger av GRFS 5.9.3.

Avstemminger i forbindelse med årsoppgjøret bør blant annet omfatte følgende:

  • avstemming av varelager mot varelagerliste, eventuelt et sammendrag av denne
  • rimelighetsvurdering av kunde- og leverandørsaldoene med bruk av aldersfordelte saldolister (vurderingene må begrunnes og dokumenteres), samt avstemming av eventuelt innkomne kontoutdrag fra kunder og leverandører mot bokført saldo
  • avstemming av bankkontoer mot årsoppgaver
  • totalavstemming av lønnsopplysnings- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift mot innrapporterte opplysninger
  • totalavstemming av merverdiavgift i mva-meldinger mot bokført grunnlag for utgående og inngående merverdiavgift på årsbasis

Dersom avstemminger og dokumentasjon utarbeides av andre enn den regnskapsførervirksomheten som utarbeider årsregnskapet og/eller næringsoppgaven, må regnskapsfører se til at rapporteringsgrunnlaget er dokumentert og avstemt, og se til at manglende dokumentasjon og avstemminger fremskaffes eller utarbeides.

Regnskaps- og skattemessige vurderinger og andre handlinger

Årsregnskapet skal gi et riktig bilde av selskapets økonomi med hensyn til lønnsomhet, likviditet og finansiering slik at aksjonærer, kreditorer og andre interessenter får et korrekt bilde av selskapets finansielle stilling.

Regnskapsfører må opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet for å kunne vurdere usikkerheter, estimater og andre spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding, og for å kunne utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet.

Regnskapsfører må bruke sin kunnskap om virksomheten for å etterspørre informasjon om poster i regnskapet som ikke følger direkte av bilag, men er gjenstand for vurderinger. Dette vil kunne være avsetning til urealisert tap på for eksempel kundefordringer, prosjekter i arbeid og ukurante varer. Eventuelt nedskrivningsbehov for anleggsmidler inkludert langsiktig investering i aksjer i andre selskaper, må også vurderes.

Videre bør regnskapsfører drøfte eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding med oppdragsgiver, for å sikre mest mulig korrekt regnskaps- og skattemessig behandling.

For regnskapsåret 2022 kan det for mange virksomheter være en usikkerhet på grunn av økte strømkostnader, økte rentekostnader og generell prisøkning. Krigen mellom Russland og Ukraina kan få konsekvenser for norske selskaper som driver virksomhet der eller som har kunder, leverandører og ansatte i disse landene. Det er derfor nødvendig å være ekstra oppmerksom på alle skjønnsmessige vurderinger og estimater for dette regnskapsåret. I tillegg til vurderingen om fortsatt drift vil dette for eksempel gjelde balanseføring av utsatt skattefordel, avsetninger til tap, netto salgsverdi på varelager og offentlige tilskudd.

Endringer i regnskapsloven

Det er vedtatt viktige endringer i regnskapsloven 1. juli 2021. Dette vil påvirke regnskapsavleggelsen for både små, mellomstore og store foretak. For små foretak er det særlig gjort forenklinger i noteopplysningene, men også enkelte endringer i de materielle reglene.

Notekrav for små selskaper kan deles inn i obligatorisk informasjon som skal gis og informasjon som skal gis med mindre den er ubetydelig for å bedømme selskapets stilling og resultat. De obligatoriske notekravene omfatter opplysninger om antall årsverk, egne aksjer og lån og sikkerhet til ledende personer, aksjeeiere mv.

Notekrav for foretak som ikke er små omfatter informasjon om alle poster i regnskapet som er nødvendig for å vurdere selskapets resultat og stilling.

Frister i årsoppgjøret

Det er foreløpig ikke kommet noen signaler på eventuelle utsettelser av de vanlige fristene i årsoppgjøret for 2022.

Aksjonærregisteroppgaven 31. januar 2023

En regnskapsfører som påtar seg oppdrag med å sende inn Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) for sine kunder, er helt avhengig av å ha full oversikt over alle de forhold som forutsettes innrapportert i disse oppgavene. Dette fordrer tett dialog med kunden. Vi anbefaler sterkt at en i så fall sørger for å innhente skriftlig bekreftelse fra selskapet på alle forhold som er relevant for utfylling av oppgaven. Dersom det eksempelvis er opprettet låneavtaler mellom selskap og aksjonær eller aksjonærers nærstående, bør en sørge for å få en kopi av avtalen.

Skattemelding og næringsoppgave 31. mai 2023

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktige til Norge, skal levere skattemelding og næringsrapport. Næringsdrivende kan selv søke om 30 dagers utsettelse. Regnskapsfører og revisor kan normalt søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen (skjema RF-1113). Fristen for å søke utsettelse er 31. mai

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning 30. juni 20223

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak. Fristen for utarbeidelsen 30. juni er dermed den samme fristen for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. For revisjonspliktige kunder må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før fristen.

Innsending av årsregnskapet – senest 31. juli 2023

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ og senest innen 31. juli.

Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt og det må leveres elektronisk gjennom Altinn.

Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, skal årsregnskapet mv. sendes Regnskapsregisteret før 1. februar året etter.