Top
GP Økonomi / Regnskap  / Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.

25.01.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Barnehageloven er endret med virking fra 1. januar 2023. Tilførende Økonomiforskrift til barnehageloven trådte i kraft fra samme tidspunkt.

Regnskap og bokføring for større barnehager (§ 4)

Barnehager av en viss størrelse skal etter barnehageloven § 7a være et eget rettssubjekt med organisasjonsnummer. Disse barnehagene skal følge bokføringsloven og utarbeide årsregnskap i samsvar med regnskapsloven.

Barnehager har anledning til å drive begrenset omfang av tilleggsvirksomhet med utleie, kurs og veiledning etter forskriftens § 3. Tilleggsvirksomhet skal føres i eget avdelingsregnskap, som skal gjengis i note til årsregnskapet.   

Handel med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern skal spesifiseres i note til årsregnskapet.

Regnskap og bokføring for mindre barnehager (§ 5)

Mindre barnehager skal følge bokføringsloven og utarbeide et resultatregnskap som viser alle inntekter og kostnader som gjelder godkjent barnehagedrift. Dette gjelder ordinære barnehager med færre enn tretti barn, familiebarnehager med færre enn ti barn eller en åpen barnehage.

Transaksjoner som gjelder både barnehagedrift og annen virksomhet må fordeles basert på dokumenterte fordelingsnøkler.

Handel med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern skal dokumenteres.

Avtaler med nærstående (§ 6)

Avtaler med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern skal behandles i samsvar med reglene i aksjelovens § 3-8 når samlet vederlag for slike avtaler i løpet av året med den nærstående overstiger kr 50.000.

Aksjelovens § 3-8 krever omfattende behandling i styret med godkjennelse, redegjørelse og erklæring om at avtalene er i selskapets interesse.

Regnskap Norge påpekte i vårt høringssvar at det er viktig med stramme regler for avtaler med nærstående, gitt barnehagenes finansiering gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling.  Samtidig bør kravene være forholdsmessig sett hen til kost/nytte. Kravene i forskriftens § 6 er strengere med lavere beløpsgrense enn bestemmelsene i aksjelovens § 3-8, som gjelder for alle aksjeselskaper. Det vil være ressurskrevende å etterleve disse reglene for de minste barnehagene.

Revisjon (§ 7)

Barnehager med plikt til å være eget rettssubjekt har plikt til å få årsregnskapet revidert. Barnehager, som ikke er eget rettssubjekt, har plikt til å få resultatregnskapet revidert. Revisjon skal utføres i henhold til revisorloven av statsautorisert revisor.

Det er unntak fra revisjonsplikten for de alle minste barnehagene. Dette gjelder ordinære barnehager som har færre enn tjue barn, familiebarnehager med færre enn ti barn eller en åpen barnehage.

Rapportering (§ 8)

Barnehager skal årlig rapportere om bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling på standardisert skjema til departementet. Barnehager som er pålagt å være eget rettssubjekt skal i tillegg rapportere årsregnskap og revisjonsberetning til departementet.

Oppbevaring av regnskapsmateriale (§ 9)

Regnskapsmateriale og annen dokumentasjon etter forskriften skal oppbevares i samsvar med bokføringslovens § 13, med utvidet oppbevaringsplikt i ti år.

Oppbevaringsplikt for regnskapsmateriell i bokføringslovens § 13 er redusert fra ti til fem år. Regnskap Norge har i høringssvar tatt til orde for at oppbevaringsregler i annen lovgivning må vurderes med sikte på naturlig samkjøring. Vi mener at det må være tilstrekkelig med fem års oppbevaringstid for å få gjennomført hensiktsmessige kontroller av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barnehagedriften til gode.