Top
GP Økonomi / Regnskap  / Høring om endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Høring om endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 som følge av endringer i regnskapsloven.

08.05.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

NRS 8 er foreslått oppdatert i samsvar med endringer i regnskapsloven gjeldende for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. Endringene samsvarer i hovedsak med tilsvarende oppdateringer gjort i regnskapsstandarder for øvrige foretak tidligere.

Høringsfristen er 13. juni 2023.

NRS foreslår disse endringene

En oversikt over alle foreslåtte materielle endringer finner du i vedlegg 2 bakerst standarden. Nedenfor er endringsforslagene som vedrører særregler for små foretak eller som gjelder et område som ikke er dekket i de øvrige standardene.

Definisjon av små foretak

Dersom selskapets hovedaktivitet er investeringsvirksomhet, skal avkastning fra investeringene inngå i inntekter ved vurdering av om et foretak er lite. Det er presisert at dette gjelder uavhengig av hvordan avkastning er klassifisert i årsregnskapet.

Definisjon av vesentlighet etter regnskapsloven § 1-10

Omtale av hvordan forstå vesentlighetsprinsippet ved utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Resultatført virking av prinsippendringer og korrigering av vesentlige feil

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap kan etter valgmulighet i regnskapsloven § 4-3 tredje ledd for små foretak resultatføres. Virkning av resultatføring skal nå spesifiseres på egne linjer i resultatregnskapet som særlige poster etter sin art under driftsinntekter, driftskostnader, finansposter eller skattekostnad. Bakgrunnen for endringen er at ekstraordinære poster ikke lenger er tillatt etter oppstillingsplanen. Se også NRS 5 Særlige poster kapittel 3.

Rekkefølgen av noter – regnskapsloven § 7-1 a

Veiledning om at noter skal ha samme rekkefølge som oppstillingsplan for balanse og resultat.

  • Vanligvis presenteres resultatregnskapet først i årsregnskapet, og det er derfor naturlig å starte nummering av notene i resultatregnskapet.
  • Det er ikke krav om å dele opp noter som er knyttet til flere regnskapsposter.
  • Noter som ikke er til poster i resultatregnskapet og balansen kan presenteres først eller sist. For eksempel noten om anvendte regnskapsprinsipp, dersom disse presenteres samlet og usikkerhet om fortsatt drift.

AFP

Omtale av tidligere AFP-ordning er tatt ut fordi den ikke er relevant etter 2015. Eksisterende AFP-ordning omtales derfor heller ikke som «ny AFP-ordning».

Ikrafttredelse

Endringene i NRS 8 trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. januar 2023 eller senere.

Mer informasjon om høring med høringsbrev og høringsutkast til NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak finner du her.

Regnskap Norge vil behandle høringssaken i sitt fagutvalg.