Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Mottok selskapet tilskudd under pandemien eller strømkrisen?

Mottok selskapet tilskudd under pandemien eller strømkrisen?

Husk krav om tilbakebetaling, dersom det deles ut utbytte eller foretas andre egenkapitaldisposisjoner. Kontroller pågår.

07.06.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Noen tilskuddsordninger inneholder regler om utbyttebegrensning. Dette kom først for kompensasjonsordning 4 under koronapandemien, som gjaldt tilskudd ved stort omsetningsfall i perioden november 2021 til februar 2022. Tilsvarende ordning ble videreført i energitilskuddsordningen, som kom i 2022 som følge av strømkrisen.

Begrensningsreglene for begge ordninger gjelder ut 2023, for både vedtak og utbetalinger.

Vi ser ikke bort fra at også andre tilskuddsordninger kan ha hatt utbyttebegrensningsregler. Dette kan for eksempel være en betingelse for noen av de kommunale ordningene.

Mange betaler tilbake

I slutten av mai hadde mange selskaper som hadde fått tilskudd fra kompensasjonsordning 4, etter eget initiativ betalt tilbake 123 millioner kroner.

Noen selskaper er fanget opp gjennom kontroller, og hittil har dette resultert i tilbakebetalingskrav på 18 millioner kroner. Dette omfatter også tilskuddsmottakere som får tilbakebetalingsplikt på grunn av overskudd over 50 000 kroner.

Flere av de som er fanget opp gjennom kontrollaktivitet, hadde gjort disposisjoner som de selv ikke visste ble rammet av regelverket.

Disposisjoner som utløser tilbakebetalingsplikt

Det er langt flere disposisjoner enn utbytte som utløser tilbakebetalingsplikt. Her er det lett å gjøre feil, og dermed også viktig å sette seg godt inn i regelverket som gjelder.

For aksjeselskaper rammer kravet alle disposisjoner som skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte, jf. aksjeloven § 8-1. Dette gjelder eksempelvis:

  • Ordinære og ekstraordinære utbytter
  • Ulovlig utbytte
  • Lån til personlig aksjonær
  • Sikkerhetsstillelse for personlig aksjonær
  • Konsernbidrag
  • Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer
  • Likvidasjonsutbytte (men ikke likvidasjonsvederlag)
  • Nedskrivning av aksjenes pålydende, for de deler som ikke anses som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital

Bonus kan også påvirke tilbakebetalingsplikten, når slik utdeling brukes for å omgå utbyttebegrensningen.

For andre foretaksformer er det viktig å lese begrensningsreglene nøye.

For kompensasjonsordning 4 er det forskriften § 3a-3 og omgåelsesregelen i § 3a-4 de sentrale bestemmelsene.

For energitilskuddsordningen er utbyttebegrensning regulert i forskriften § 2-7.

Usikker?

Du kan lese mer om utbyttebegrensning og tilbakebetalingsplikt for kompensasjonsordningen her.

Vil du sjekke om foretaket har mottatt tilskudd som rammes, kan det gjøres oppslag i innsynstjenesten.

Se tilsvarende innsynstjeneste hos energitilskuddsordningen.

 Husk at tilskuddsmottakerne skal ta initiativ til tilbakebetaling selv.