Top
GP Økonomi / Regnskap  / Hvem skal angis som kjøper i et salgsdokument?

Hvem skal angis som kjøper i et salgsdokument?

Kan selger utstede faktura til arbeidsgiver for tjenester levert til arbeidstaker?
Og er det fradragsrett for inngående merverdiavgift?

27.06.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse redegjort nærmere for hvem som skal angis som kjøper i et salgsdokument: 
 
Salgsdokumentet skal utstedes til den fysiske eller juridiske personen den bokføringspliktige (selger) har inngått avtale med om å levere varer eller tjenester til, og som gjennom avtalen har forpliktet seg til å betale for varene eller tjenestene (oppdragsgiveren). Om varene eller tjenestene rent faktisk «forbrukes» eller betales av en annen person, har normalt ingen betydning. 

Eksempel på angivelse av kjøper i salgsdokument 

Grunnlaget for prinsipputtalelsen er henvendelsen fra et advokatkontor i forbindelse med fakturering av juridisk bistand til en ansatte. Advokatkontoret reiser spørsmål om hvem som skal angis som kjøper i salgsdokumentet etter bokføringsforskriften § 5-1-1.  

Dersom advokatkontoret har inngått avtale med arbeidsgiver, skal arbeidsgiver angis som kjøper på faktura, selv om en ansatt mottar ytelsen. I de tilfeller en ansatt først inngår avtale med advokat om bistand, og arbeidsgiver på et sendere tidspunkt overtar ansvaret, må advokat og arbeidsgiver inngå ny avtale fra dette tidspunktet, og faktura stiles til arbeidsgiver fra samme tidspunkt. 

Fradragsrett for inngående merverdiavgift må vurderes konkret. Sentrale spørsmål er om anskaffelsen er tilstrekkelig dokumentert og om den referer seg “til bruk” i virksomheten jf. mval § 8-1.