Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattereglene for ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper

Skattereglene for ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper

Skattedirektoratet avklarer spørsmål i en fersk prinsipputtalelse. Betydningen av manglende innrapportering, er blant spørsmålene som besvares.

02.08.23

Skrevet av 
Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse datert 31. juli 2023 avklart sitt syn på enkelte spørsmål i tilknytning til bestemmelsen om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen, skatteloven § 5-14 2. ledd

Permitteringsperiode medregnes som arbeidstid

I FSFIN § 5-14-12 (2) bokstav a fremgår det at reglene gjelder for ansatte som

«gjennomsnittlig har minst 25 timer arbeidstid i selskapet per uke, beregnet på årsbasis, ved tildeling og frem til innløsning av opsjonen».

Det oppstår da spørsmål om dette kravet til gjennomsnittlig arbeidstid kan anses oppfylt i en periode der den ansatte er ufrivillig permittert fra selskapet.

Skattedirektoratet viser til forarbeidene som legger til grunn at formålet med bestemmelsen er at ordningen skal være forbeholdt reelle arbeidsforhold hvor den ansatte bidrar med sin kompetanse. I forarbeidene er det imidlertid lagt til grunn at fravær som skyldes sykdom eller foreldrepermisjon likevel kan medregnes som arbeidstid. Skattedirektoratet konkluderer derved med at fravær som skyldes ufrivillig permisjon heller ikke vil utfordre formålet med bestemmelsen, og dermed også kan medregnes som arbeidstid. 

Opsjoner tildelt før tiltredelse i stillingen

Skattedirektoratet legger i uttalelsen til grunn at tilfeller der opsjonen er tildelt før en ansatt faktisk har tiltrådt stillingen ikke er omfattet.

Direktoratet mener at å gi ordningen anvendelse ved slike tildelinger, ikke vil være forenelig med forarbeidene, som forutsetter at den ansatte skal ha en aktiv arbeidsinnsats i selskapet. Denne forståelsen mener direktoratet også gir god sammenheng med vilkåret knyttet til antall årsverk i virksomheten. Dette fordi en ansatt som ikke har tiltrådt stillingen ikke vil inngå i beregningen av antall årsverk i virksomheten.

Faktisk innløsning av opsjonene avgjørende i forhold til 3-årskravet

Ifølge ordlyden i FSFIN § 5-14-12 (3) bokstav e gjelder reglene «opsjoner som (…) innløses tidligst tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet». Formålet med vilkåret er i henhold til forarbeidene å beholde ansatte over noe tid, og at det derfor må settes vilkår som ivaretar det. Innløses opsjonen i aksjer utenfor dette tidsintervallet, vil ikke de gunstige skattereglene for selskap i oppstarts- og vekstfasen komme til anvendelse.

I uttalelsen legger direktoratet til grunn av det er den faktiske innløsning av opsjonene som er avgjørende for om tidskravet er oppfylt. Det vil si at hva ordlyden i den enkelte avtale måtte bestemme om opptjeningstid dermed ikke er avgjørende.

Betydningen av manglende innrapportering

Skattedirektoratet legger i uttalelsen til grunn at manglende rapportering av opsjoner tildelt etter at de nye reglene trådte i kraft i 2018, likevel omfattes av reglene. Dette gjelder under forutsetning av at de materielle vilkårene ellers er oppfylt.

Uttalelsen finner du her.