Top
GP Økonomi / Avgift  / Skattedirektoratet overtar som klageinstans for Skatteklagenemda

Skattedirektoratet overtar som klageinstans for Skatteklagenemda

Fra 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Regnskap Norge stiller seg kritisk til dette av hensyn til rettsikkerheten.

10.07.18

Skrevet av  Erik Frøystad, Regnskap Norge

Del

Fra 1. august 2018 varsler Regjeringen endringer i skattebetalingsregelverket som overfører klagebehandlingskompetanse fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet 

Skattedirektoratet blir klageinstans på tre nye områder

Dette gjelder klager på:

  • vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art.
  • vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne.
  • vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven som fattes etter 18. august 2018. For disse vedtakene blir skattekontorene ny førsteinstans.

Regnskap Norge kritiske av hensyn til rettsikkerheten

I februar skrev Regnskap Norge høringssvar til Finansdepartementet hvor vi var kritiske til alle tre forslagene av rettssikkerhetshensyn. Hele bakgrunnen for oppretting av ordningen med skatteklagenemnd var å sikre prinsippet om uavhengig behandling av klagesaker. Årsaken til restanssituasjonen er vesentlig underbemanning av skatteklagenemndas sekretariat.

Regnskap Norge mener man må sørge for rett bemanning i sekretariatet i stedet for å gå på akkord med rettssikkerheten. Jobben må uansett gjøres og da er det logisk å øke bemanningen der rettsikkerheten ivaretas.

Det er også verdt å merke seg at virkeområdet for forslaget er økt betydelig siden høringen, slik at langt flere saker enn det som ble forespeilet nå vil fjernes fra nemndsbehandling. Dette beror på at høringsnotatet baserte virkeområdet for forslaget på beregningsgrunnlaget (beløpsgrense kr 50 000) for tvistebeløpet, mens forskriften som nå varsles vil basere virkeområdet på selve tvistebeløpet (beløpsgrense kr 25 000).

Endringen øker beløpsgrensen og virkefeltet

«I høyringsnotatet foreslo departementet beløpsgrenser som ga skatteverknader mellom om lag 11 000 og 25 000 kroner. Høyringsinstansane som støttar endringa, er jamt over positive til beløpsframlegget. Departementet kjem difor med framlegg om at klager der klagegjenstanden er under 25 000 kroner, skal verte behandla av Skattedirektoratet.»

Finansdepartementet dobler med dette beløpsgrensen for nemndsbehandling i mva-saker uten omtale og legger beløpsgrensen helt i det øvre sjiktet for skattesaker. Dette øker virkefeltet til lovendringen med 100-150 % fra ca 1000 saker til 2000-2500 saker.

Regnskap Norge reagerer både på måten økningen skjer på etter høringsrunden og særlig premissene for økningen.

Med det opprinnelige høringsforslaget ville grensen for nemndsbehandling være vedtak over 12 500 kroner for mva-saker og et sted mellom 11 000–25 000  kroner for skattesaker, avhengig av skattesats. Kun ekstreme skattetilfeller med full trinnskatt etc kommer i nærheten av 25 000 kroner i tvistebeløp.

At høringsinstanser er enige i et opplegg som i marginale tilfeller kan utgjøre 25 000 kroner i tvistebeløp, betyr på ingen måte at høringsinstansene er enig i at 25 000 kroner er en grei grense å legge til grunn i alle tilfeller. Vi er derfor av den oppfatning at skattemyndighetene her vedtar noe annet enn bestemmelsene som har vært på høring, både innholdsmessig og i omfang.

Rettsikkerhet som tema under Arendalsuka

Regnskap Norge har rettsikkerhet som tema under deltagelsen på Arendalsuka i august. Vi arrangerer blant annet paneldebatt med Skattedirektøren og politikere. Vi tar med oss denne problemstillingen og andre fokusområder hvor vi ser rettsikkerheten er under press for våre medlemmer og næringslivet for øvrig. Følg med på regnskapnorge.no for oppdateringer fra vårt arbeid under Arendalsuka.