Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges

Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges

Samlet finanskomite går inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap med 2 måneder i 2021. Dette påvirker også fristen for å bekrefte søknader om kompensasjon.

01.06.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Søknader om kompensasjon til foretak med stort omsetningsfall for perioden mars-august, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører når det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode.

Frist for å bekrefte søknader er i utgangspunktet 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak. Når Stortinget vedtar fristutsettelse for årsregnskap, utsettes samtidig fristen for å bekrefte søknad om kompensasjon.

Dersom mottaker av kompensasjon er et ikke-regnskapspliktig foretak som har fått utsatt frist med å levere skattemeldingen til 20. august 2021, er fristen for innsending av bekreftelse forskjøvet tilsvarende. For disse var fristen i utgangspunktet 31. mai 2021.

Status årsregnskapsplikt og frist generalforsamlinger

Mer om status på Stortingets behandling av Prop. 188 L (2020-2021) og Innst. 630 L (2020-2021) om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv og avholde ordinær generalforsamling mv finner du her.

Les om saken her.

Oppdragsbekreftelse og dokumentasjon på kontrollhandlinger

Her finner du forslag til oppdragsbekreftelse.

Bekreftelsene skal bygge på konkrete og dokumenterte kontrollhandlinger. Dette må gjennomføres også når regnskapsfører har bistått med utarbeidelse av søknad. Her finner du mer informasjon om kontrollhandlingene og hjelpeskjemaer som kan brukes

Hvis dere ser at dokumentasjonen tilskuddsmottaker har er svak til at denne oppfyller forskriftens § 4-6, kan dere vurdere å bruke vår beregningskalkulator til dette formålet. Mer om dokumentasjon kan du lese her

Hva med kompensasjonsordning 2?

Det er ikke vedtatt ennå, men fristen for å søke kompensasjon for perioden september 2020 til juni 2021 får samlet søknadsfrist 15. oktober 2021.

Forskriftsendringer forventes å bli kjent i løpet av inneværende uke. Det forventes store endringer i ordningen fra mars og utover. Følg med på regnskapnorge.no for nærmere oppdatering om innholdet i forskriften.