Top
GP Økonomi / Avgift  / Enighet om statsbudsjettet for 2021

Enighet om statsbudsjettet for 2021

Formuesskatten på boliger og fritidsboliger økes ikke likevel.

01.12.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Regjeringen kom 1. desember 2020 til enighet med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021. 

Nedenfor finner du budsjettavtalen, hvor vi har lagt det skatte- og avgiftsmessige øverst:

Skatt og avgift

 • Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på fysiske driftsmidler utsettes til 1. oktober 2021.
 • Videreføre mva-unntak for akupunktører ut første halvår 2021.
 • Utsette innføring av CO2-avgift på naturgass til LPG til Juli 2021.
 • Ikke øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
 • Ikke øke formuesskatten på boliger verdt mer enn 15 millioner.
 • Ikke oppjustere formuesverdien på fritidsboliger.
 • Redusere avgift på alkohol med 10%, gjelder øl og vin.
 • Redusert avgift på snus med 25%.
 • Redusere avgift på alkoholfrie drikkevarer med 50%
 • Avvikle avgiften på sjokolade og sukkervarer.

Pensjon

 • Økt pensjon til enslige minstepensjonister med 5000 kr. per år fra 1. juli 2021.
 • 1,8 milliarder til økt alderspensjon i folketrygden i 2021 (regulering med snitt av pris/lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnstakere).

Et ordnet arbeidsliv

 • 2 millioner i ekstra tilskudd til A-krimsentrene.
 • 2 millioner til økt kontrollvirksomhet hos Arbeidstilsynet.

Maritimpakken  

 • 150 millioner til tilskudd til kondemneringsordning for skip til offshorefartøy.
 • 484 millioner til å oppheve makstaket i tilskuddsmodellen for petroleumsskip i NOR og NIS («nettolønnsordningen») i 1., 2. og 3. termin 2021
 • 28 millioner til Innseiling og reparasjon av Breiland molo i Moskenes.

Helse og omsorg

 • 250 millioner ekstra til sykehusene, for å redusere køer.
 • Redusere egenandelstaket til 2.460 kroner (1,1 milliarder).
 • 15 millioner til oppgradering og etablering av operasjonsstuer i Alta.
 • 50 millioner ekstra til kreftforskning (gentesting ved kreftbehandling).
 • 4 millioner til ønsketransporten som arbeider med at mennesker med alvorlige sykdommer og/eller svært begrenset førlighet, kan få oppfylt sine ønsker.
 • 92 millioner til å igangsette 1000 flere sykehjem- og heldøgns omsorgsplasser.
 • 15 millioner til barnehospice, sykehus som er spesialisert på palliativ behandling for barn. I tillegg øremerkes mill. til Hospice Malvik og 30 mill. til Barnehospice Kristiansand innenfor de eksisterende rammene.
 • 2 millioner til Frelsesarmeens rusomsorg.
 • 10 millioner til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg pilorosjektprosjektet LivsLos.
 • 2 millioner til Pårørendealliansen.
 • 42 millioner til to piloter med tannhelsetjenester for eldre.
 • 1 million til å sikre en enklere hverdag for synshemmede.

Bompenger, vei og bane

 • 670 millioner i tilskudd til reduserte bompenger utenfor byområdene.
 • 75 millioner til Stad skipstunnel.
 • 30 millioner til FOT-ruter.
 • 300 millioner til reasfaltering av riksveier.
 • 75 millioner til planlegging og grunnerverv på Inter-City Vestfoldbanen.
 • 20 millioner til planlegging og grunnerverv av Kongsvingerbanen.
 • 8 millioner til bergningsbil, Rennfast.
 • 200 millioner til reasfaltering av fylkesveier.
 • 20 millioner til Rv 13 Kyrkjeneset, planlegging.
 • 5 millioner til utbedring av E14 Stjørdal til svenskegrensen.
 • 60 millioner til E16 Øye Tutnes.
 • 5 millioner til planlegging av E39 Byrkjelo – Sandane.
 • 20 millioner til Riksvei 15 Randen med kryss Fv15 Valdresflya.
 • 15 millioner til Riksvei 9, Kristiansand Hovden.
 • 5 millioner til planleggingsmidler til Riksvei 502 Eigerøy bru.
 • 20 millioner til oppstarts midler til E6 Transfarelv Bru.
 • 10 millioner til Loenåssen, riksvei 3 Tynset.
 • 50 millioner til nytt kryss på E16 Helgelandsmoen.
 • 5 millioner til E134 Kolonneoppstilling i Vågsli.
 • 5 millioner til Rv 41 Søre Herefoss – Hynnekleiv.
 • 15 millioner til E6 Hølenbruene.
 • 16 millioner til E10 Tjeldsundsbrua.
 • 42 millioner til ny strømmen Bru på E6.
 • 44 mill. kroner på riksvei 111 Tranga.
 • 75 mill. kroner til Tilskudd til Fv 353, Gassveien.
 • 30 millioner kroner til styrkning av transporttjeneste ordningen.
 • 15 millioner til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (5 skip på hele strekningen første halvår 2021). 

Utenriks og forsvar

Det gjøres en omfordeling innenfor bistandsrammen: 

 • 500 millioner til hjelp til flyktninger i nærområdene gjennom FNs matvare program. 
 • 100 millioner til stabilisering av land i krise og konflikt.
 • 50 millioner til bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling. 
 • 50 millioner til næringsutvikling og handel.
 • 300 millioner til FNs Høykommissær for flyktninger.
 • 100 millioner til FNs matvareprogram for matsikkerhet, fisk og landbruk øremerket arbeid i Sahel.
 • Norge skal delta i European Defence Fund.
 • 303 millioner til å følge opp langtidsplanen for Forsvaret ved å øke bemanningen med 310 personer i 2021.
 • 10 millioner til tilskudd til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere.

Justis og beredskap

 • 25 millioner til skred og flomforebygning.
 •  50 millioner til tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet.
 • 40 millioner til styrking av domstolene.
 • 12 millioner til dyrepoliti i alle politidistrikt som enda ikke har det, og 6 millioner til å følge dette opp i mattilsynet.
 • 25 millioner til materiell og kompetansehevingstiltak hos direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • 40 millioner til styrking av domstolene, derav 15 mill. til bemanning, 25 mill. til lyd og bilde 100 millioner til Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Til styrking av politidistriktene, økt tilstedeværelse og flere patruljer. Der 7 millioner kr går til etablering av DNA analyselaboratorium ved Rettsgenetisk Senter på Universitetet i Tromsø.
 • 10 millioner til forprosjekt bygging av felles norsk-svensk grensestasjon på Magnormoen.
 • 2 millioner til redningsselskapet til holdningsskapende arbeide for å forhindre drukningsulykker.
 • 2,3 millioner til prosjektet Sammen for livet som har som formål å skaffe jobber til straffedømte.
 • 1 million til Frelsesarmeens prosjekt i rusomsorgen Mellom oss.

Kultur og reiseliv

 • 2 millioner til Ridderrennet (skirenn for utøvere med syns-, bevegelseshemning eller annet handikapp).
 • 1 million til Vikersund skiflyvningsbakke og Lillehammer bob- og akebane.
 • 1 million til Ishavsmuset.
 • 10 millioner til museum i Tungtvannskjelleren på Rjukan.
 • 6 millioner til seilskutene.
 • 5 millioner til restaurering og vedlikehold på Ole Bull Museum Lysøen.
 • 5, 4 millioner til Helt med, Alna ridesenters prosjekt for arbeidsinkluderingen for personer med utviklingshemming.
 • 1 millioner til TvBra, landsdekkende tv-kanal av og for utviklingshemmede.
 • 3 millioner til Visit Svalbard.
 • 2,5 millioner til Finnmarksløpet.
 • 2 millioner til laksetrapp i Beiarnelven i Nordland.
 • 2 millioner til skonnerten Anna Rogde.
 • 6 millioner til MS Gamle Helgeland, MS Sandnes, MS Rogaland, MS Salten og MS Sunnhordaland.
 • 2,7 millioner til DS Skibladner, Norges eneste hjuldamper.

Kunnskap og tidlig innsats

 • 20,5 millioner til høyere tilskuddssats per elev på toppidrettsgymnas.
 • 15 millioner til teknisk utstyr på yrkesfagene.
 • 215,8 millioner til pensjon i private barnehager.

Inkludere flere

 • 1 million til tilskudd til «Hjelp med NAV», Rettferd for tapere
 • 1 millioner kroner til Hopeful i Kristiansand sitt arbeid med å få unge tilbake på jobb eller skolen.

Les mer om budsjettavtalen hos Høyre.

Omtale av regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2021 på skatte- og avgiftsområdet kan du lese her