Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

07.05.21

Skrevet av 
Hanne Opsahl

Vi regner med at Stortinget vil behandle saken nokså raskt. Selv om det gjenstår endelig beslutning, tør vi anta at saken vil gå gjennom som foreslått.

Utsettelsene

Med to måneders utsettelse blir årsregnskapsfristen for foretak med vanlig regnskapsår 31. august. 

Fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 utsettes til 1. oktober.  

To måneders utsettelse foreslås også for fristene for å avholde

·       ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

·       ordinært årsmøte for samvirkeforetak med regnskapsplikt

·       ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag

·       ordinært årsmøte for eierseksjonssameier

Unntak

Forslagene om fristutsettelse gjelder ikke for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet eter finanstilsynsloven. Regnkaps- og revisjonsforetak må med andre ord forholde seg til de ordinære fristene.

Midlertidig lov, varighet

Forslaget om utsettelse fremmes i en midlertid lov for å avhjelpe konsekvenser av koronautbruddet. Det legges opp til at loven oppheves 10. november 2021.

Les mer om forslaget i Prop 188 L (2020-2021)

Vi er hørt

Regnskap Norge og revisorforeningen har jobbet sammen for å få til fristutsettelser på vegne av våre bransjer. Vi er glad for at dette har blitt fulgt opp.

I tillegg til forslaget om utsatt årsregnskapsfrist mv. er det allerede bestemt utsatt frist for skattemeldingen for selskap og ENK til 20. august, etter søknad. Når det ikke ble 31. august som vi opprinnelig foreslo, skyldes det en avveining mellom ulike hensyn, hvor Finansdepartementet har strukket seg så langt de kan. Her fra departementets redegjørelse til oss om saken:

«Når fristen for levering er satt til 20. august og ikke 31. august som var det opprinnelige ønsket fra Revisorforeningen og Regnskap Norge, skyldes dette at behovet for utsatt leveringsfrist må avveies mot ulempene ved en slik utsettelse. En utsatt leveringsfrist skaper utfordringer for Skatteetaten. Det blir mindre tid til å ferdigstille skatteoppgjøret, og kvaliteten på fastsettingen blir dårligere. Det blir også flere skjønnsfastsettelser, noe som både er uønsket og ressurskrevende. Videre vil de skattepliktige få skatteoppgjøret senere, og eiendomsskattegrunnlaget som kommunene får fra Skatteetaten, blir forsinket. En utsatt frist vil også medføre forsinkelser i, og redusere kvaliteten på, deler av SSBs statistikkproduksjon, herunder Nasjonalregnskapet og skattestatistikkene.

Med en frist 20. august vil ulempene ved utsettelse bli mer begrenset enn om fristen settes til 31. august. Samtidig antar vi at en utsettelse til 20. august langt på vei vil avhjelpe de utfordringer bransjen står i.»